Archief 2015

December 2015

Groentotaal zal als het droog genoeg is in februari snoeiwerkzaamheden gaan uitvoeren, omdat het deze herfst vrij nat is geweest zijn de werkzaamheden wat verlaat.

De Algemene Ledenvergadering zal in 2016 op dinsdag 12 april (aanvang 19.30 u) plaatsvinden en zoals elk jaar in het zalencentrum in Deurze. Bert Daling van Groentotaal zal dan een presentatie over het onderhoudsplan houden.

Communicatie, oktober 2015

Om de communicatie te verbeteren heeft het nieuwe bestuur de volgende actie op de agenda gezet. Het verzamelen van e-mailadressen van alle bewoners van de Houtlaan. Het wordt bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger om de aankondiging van de jaarvergadering via de digitale weg aan de bewoners te versturen. Van 92 (van de 137) huizen is het e-mailadres al bekend. Via deze oproep vragen wij ook aan de overige 45 om hun e-mailadres aan het bestuur door te geven (mail naar bestuur@houtlaan.nl, onder vermelding van uw huisnummer en naam). Wij stellen het zeer op prijs als u gevolg wilt geven aan deze oproep.

Schouw met Groentotaal, augustus 2015

  1. Ivm het jaarlijkse reguliere onderhoud van het mandelige groen in onze straat heeft het Bestuur woensdagavond met de heer Daling van Groentotaal een schouw gedaan en afspraken gemaakt over het onderhoud en benodigde extra werkzaamheden.
  2. Nav inventarisatie (begin augustus door het bestuur)van de beplanting in het mandelige gebied achter de huisnummers 143, 145, 147, 167, 169, 173 en 175 en de reacties van de betreffende huisnummers hierop is naar voren gekomen dat de meesten vinden dat de situatie zoals deze nu is gehandhaafd kan blijven. Wel zal achter nr. 175 dit najaar de bonte weigelia (die niet in het beplantingsplan past) worden vervangen door o.a. hazelaar en hulst. Groentotaal heeft geadviseerd om in 2016 enkele eiken op dit mandelige gebied te kappen vanwege het feit dat er teveel bomen te dicht op elkaar staan (kroon volwassen eik kan 23 meter in doorsnee worden). De te kappen eiken zullen dit najaar worden voorzien van een rode stip zodat de bewoners al een idee krijgen welke bomen gaan verdwijnen. Tweede helft van september zal het gras en de bloemenweide gemaaid worden.
  3. Voor het reguliere onderhoud aan de wilg langs het grindpad achter de huisnr. 26, welke tot voor kort door de Bomenstichting werd gepleegd, zal een offerte door Groentotaal worden gemaakt.
  4. Besloten is om het advies van Groentotaal om de oever langs het grindpad link terug te snoeien, zoals ook in het onderhoudsplan staat, op te volgen.
  5. Verder zal Groentotaal het reguliere onderhoud dit najaar weer gaan itvoeren, waarbij ook hier en daar bomen in de verschillende houtwallen zullen worden gekapt. Dit om de lagere begroei ng voldoende licht te geven en de overige bomen meer ruimte te geven.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering, maart 2015

Graag nodigt het bestuur u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 13 april a.s. in café De Aanleg in Deurze.