Nieuws

Juni 2021

Stichting in oprichting voor plaatsing van AED’s in de wijken Palet, Amelterhout / Vreebergen en Houtlaan

Tijdens de ALV Houtlaan van 16 juni belicht Robert Jan Lodder (nr. 145) kort het initiatief voor oprichting van een stichting AED. Zie hiervoor bijgevoegde documenten.

Maart 2021

Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vanwege de COVID-19 maatregelen die tot eind maart van toepassing zijn, achten we het niet waarschijnlijk dat we op 14 april kunnen vergaderen. Een nieuwe datum is daarom vastgesteld op woensdag 16 juni om 19:30 u in de kantine van Asser Boys. Als er dan nog beperkende maatregelen zijn, willen we deze vergadering (net als vorig jaar) online laten plaatsvinden.  

Enquéte leefbaarheid in de wijk

Bente Louwrier maakt, samen met twee andere leerlingen, een werkstuk waarin ze de leefbaarheid in verschillende wijken bestuderen. Dit is voor het vak Aardrijkskunde op Parcival College (in klas 5 VWO). Nu hebben ze een enquête gemaakt die ze zonder corona zelf in het winkelcentrum hadden willen uitzetten. Met de enquête willen ze een beeld krijgen hoe de bewoners de wijk ‘de Houtlaan’ zelf ervaren.
Hierbij de link naar de enquête   https://nl.surveymonkey.com/r/9JV2JP8

Februari 2021

  • Groen Totaal De Boer zal binnenkort weer groot onderhoud in de Houtlaan gaan uitvoeren. Er zal onderhoud aan de houtwallen en -singels plaatsvinden conform het streefbeeld zoals in het Beheerplan staat. Na de werkzaamheden zal er een container bij het bruggetje staan met daarin houtsnippers, bewoners kunnen hierover beschikken. Ook zal de renovatie aan het schelpenpad worden gedaan, mits de weers- en terreinomstandigheden het toelaten…
  • Op woensdag 14 april a.s. zal onder voorbehoud (ivm corona) de Algemene Ledenvergadering Houtlaan weer plaatsvinden in de kantine van de voetbalclub Asser Boys. Half maart zal over het wel of niet doorgaan een definitieve beslissing worden genomen.

November 2020

  • Groen Totaal De Boer zal binnenkort het schelpenpad langs de vijvers van nieuwe schelpen voorzien. Gedurende de werkzaamheden is het pad niet toegankelijk.
  • Aankomend winterseizoen (periode medio november-medio maart) gaat aannemer Quercus Boomverzorging lichte snoei- en vellingswerkzaam-heden in de bosrand uitvoeren. De werkzaamheden zijn gericht op het snoeien van probleemtakken, zoals dood hout, en het verwijderen van een aantal onveilige bomen. Doordat dit kleinschalige bosonderhoud betreft, ondervinden bewoners hier minimaal hinder van.

Oktober 2020

Beheer en onderhoud Amelterbos

Contactpersoon voor het beheer en onderhoud aan het Amelterbos (grenzend aan onze wijk de Houtlaan) is de heer Jantinus Dokter en/of Joop Hellinga. Beide heren zijn in dienst van Stichting Het Drentse Landschap (HDL) als Rayonbeheerder.

De heer Dokter en/of Hellinga is bereid om op verzoek van bewoners van de Houtlaan (max. 10-15 pers per keer) op een nader af te spreken dag/tijd ter plekke een schouw te doen (kan ook op zaterdagochtend). Bewoners Houtlaan ontvangen per mail van het bestuur de contactgegevens van de heer Dokter en/of Hellinga.

In november zullen er een aantal bomen worden gekapt in het Amelterbos, deze bomen zijn aangetast door het kleine kevertje de ‘letterzetter’, deze bomen zijn al voorzien van een merkteken.

Het beheerplan voor het Amelterbos, zoals opgesteld door de HDL, kunt u hier inzien:

Terrein/nr   Amelterbos/10 
Korte beschrijving gebied, hoofdfunctie en doelen     Gemengd bos van 63 hectare met naald- en loofhout, lanen, poelen en graslanden. Naast de natuur- en landschapswaarde is het bos belangrijk als beleef- en uitloopgebied voor de inwoners en bezoekers van Assen. Primair doel van het beheer is de duurzame instandhouding en waar mogelijk het verbeteren en verder ontwikkelen van bosvariatie, natuurwaarden en landschappelijke waarden. Recreatief medegebruik is een belangrijke doelstelling.  
Beheer terrein (bos, grasland, heide, landschapselementen, lanen)   Bos: Dunnen volgens bestaand beheerplan en werkplan Eelerwoude 2019-2020 gericht op ontwikkeling en variatie in structuur en mengingen. Aandacht voor staand en liggend dood hout in bos; variatie creëren in bosranden (mantel-/zoomvegetatie). Vooral dunnen in naaldhout met accent op percelen fijnspar met letterzetter; grove den zoveel mogelijk handhaven. In open gaten eventueel bijplanten met loofhout. Uitgaan van natuurlijke verjonging. Solitaire bomen sparen/bevoordelen bij dunning. Blessen in Q3, daarna dunning uitvoeren. Q1.  Grasland/heide: Jaarlijks maaien en afvoeren, gericht op vergroten soortenrijkdom vegetatie, conform instructies werkplan Eelerwoude. Q4.  Lanen: Behoud lanenstructuur. Dode bomen verwijderen i.v.m. veiligheid (acuut bij direct gevaar; voorts jaarlijks nalopen; zo mogelijk stamstukken laten staan); zichtbaarheid en groeiruimte vergroten van laanbomen door grens naastgelegen houtopstanden te verruimen. Q3.  Poelen: 50% van oever maaien conform instructies werkplan Eelerwoude. Via Landschapsbeheer Drenthe. Q4. 
Beheer wegen, paden, sloten en watergangen   Paden: Basispaden vrijhouden van overhangende begroeiing. Onveilige bomen weghalen/ stamstukken laten staan indien veilig. Q3.  Watergangen: verantwoordelijkheid gemeente (in overleg met waterschap Hunze en Aa’s). 
Beheer recreatieve voorzieningen Recreatieve voorzieningen jaarlijks controleren en in stand houden. Q3. 
Soortenbeheer   Door maaibeheer, variatie in bosranden soortenrijkdom stimuleren. Dode bomen t.b.v. holenbroeders en vleermuizen. 
Beheer overig                          – 
Draagvlak, educatie en communicatie   Goede communicatie in Q2/Q3 over noodzaak kap in fijnspar (letterzetter) en bijbehorende dunning in verband met impact omgeving. Eerst communiceren over aankomende bleswerkzaamheden, daarna nogmaals communiceren voor start van daadwerkelijke kapwerkzaamheden.  
Doorkijk na 2020   Dunning totale bos spreiden over 2020 en 2021. Focus 2020 op fijnspar (letterzetter) en bijbehorende dunning fijnsparpercelen. Voorbereiding Q2. 
Opmerkingen Nagaan of bewonersgroep aanwezig is. Contact opnemen met wijkbeheerder L. Sap. Q3. 
Beheerplan Amelterbos 2020/2021

De Algemene Ledenvergadering zal donderdag 8 oktober online worden gehouden.

September 2020

Zoals 28 september tijdens de persconferentie inzake Covid-19 bekend is gemaakt zijn er extra beperkende maatregelen ingevoerd. Deze betreffen o.a. de sluiting van sportkantines en de grootte van gezelschappen. Het rechtstreekse gevolg hiervan is dat onze ALV, die gepland stond voor woensdagavond 30 september in de kantine van de voetbalclub Asser boys niet kan doorgaan. We houden u verder per mail op de hoogte.

Omdat er niet voldoende leden (30 ipv de benodigde 35) aanwezig waren op 9 september is de ALV verplaatst naar woensdag 30 september om 19.30 wederom in de kantine van de Asser Boys.

Juni 2020

Verder uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV stond gepland voor 29 juni. Deze datum was gekozen omdat de ALV wettelijk in het eerste half jaar gehouden dient te worden. Echter op 29 juni mogen de sportkantines nog niet open en zijn bijeenkomsten van meer dan dertig personen niet toegestaan. Op basis van de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, artikel 7, is het mogelijk om deze termijn met ten hoogste vier maanden te verlengen. Daarom stelt het bestuur voor om de ALV uit te stellen en te houden op woensdag 9 september om 19:30 in de kantine van de Asser Boys.

Harkboot
Het onderhoud van de vijver met behulp van de harkboot zal in de week van 1 juni plaatsvinden. Meer informatie over de harkboot is te vinden op www.harkboot.nl

September 2019

In de eerste week van september zijn de oevers van de vijver in het midden van onze wijk en ook de wadi langs het schelpenpad weer flink teruggesnoeid.

Juli 2019

– door Michael van de Sande

Om meer belangstelling (en vooral ook goodwill) voor de bloemenweide te creëren, is Facebook groep “Bloemenweide Houtlaan” gemaakt.

Het is de bedoeling om bewoners van de Houtlaan op een leuke manier te informeren over de ontwikkelingen die de bloemenweide doormaakt. Dus ook over welke planten er voorkomen en informatie over het onderhoud dat af en toe plaatsvindt. Verder zullen ook handige tips gegeven worden over hoe bewoners hun tuin insecten / vlinder / vogelvriendelijker kunnen maken.

Het is een besloten groep, dus alleen leden die woonachtig zijn aan de Houtlaan kunnen zich aanmelden.

Als er bewoners zijn die zelf nog goede suggesties hebben, dan kunnen die hier eventueel ook besproken worden. Wellicht kan de groep ook de betrokkenheid bij de wijk nog iets meer bevorderen, dat is dan mooi meegenomen.

Dit is de link naar de Facebook pagina “Bloemenweide Houtlaan” : https://www.facebook.com/groups/642695256232756/

Juni 2019

Opschonen waterpartijen

De waterpartijen in de Houtlaan zullen in de eerste week van juli worden opgeschoond. In bijgaande pdf vindt u meer informatie rondom de soorten waterplanten die niet gewenst zijn in onze vijvers.

Orchideen

De orchideën staan weer volop in bloei langs de oever van de vijver….

April 2019

De Algemene Ledenvergadering van dinsdag 9 april had dit jaar een grote opkomst. Na afloop van de vergadering was er de presentatie: “Houtlaan: voorloper duurzaam waterbeheer Assen!?”
Sprekers waren de heren Eric Lanooy (Gemeente Assen, beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte), Rob Lindeboom (Gemeente Assen, adviseur water) en Harry Jager (Waterschap Hunze en Aa’s, hydroloog). De presentatie was enerzijds gericht op het algemene beleid m.b.t. waterbeheer in de gemeente Assen en het gebied van het waterschap, en anderzijds in het bijzonder op het watersysteem in de Houtlaan.

Maart 2019

Het bestuur nodigt alle bewoners van de Houtlaan uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 april a.s. om 19.30 uur in café restaurant ‘De Aanleg’ in Deurze.

Februari 2019

De waterstand van de vijvers is gelukkig weer op het normale peil, nadat het in november 2018 op een dieptepunt was….

Archief