Nieuws

Mei 2023

Uitnodiging voor overleg over een mogelijke ontwikkeling van een bospeuterschool aan de Houtlaan 107 (scoutinggebouw Johannes Postgroep)

Meer informatie is hier te vinden.

Maart 2023

Algemene vergadering 18 april

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Beheerscoöperatie Houtlaan U.A. op dinsdag 18 april om 20.00 uur in de kantine van Asser Boys, Lonerstraat 100-A.

De stukken zijn per mail aan de leden verstuurd. Niets ontvangen? Laat het weten via bestuur@houtlaan.nl .

N.B. Wij vragen uw aandacht voor agendapunt i: statutenwijziging. Ons verzoek is om eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk 11 april aan het bestuur te mailen (bestuur@houtlaan.nl) . Wij kunnen ons dan voorbereiden en een bestuursstandpunt bepalen. Op deze manier hopen we de statutenwijziging na de ALV af te kunnen ronden.  De conceptstatuten en een toelichting vindt u als bijlagen.
Eventuele overige stukken plaatsen wij zo spoedig mogelijk om de website houtlaan.nl onder Nieuws.

Om geldige besluiten te nemen is een voldoende opkomst (minimaal een kwart van de bewoners) noodzakelijk. Daarom een vriendelijk verzoek om aanwezig te zijn indien mogelijk. Graag wijzen we U op de mogelijkheid om bij uw afwezigheid een andere bewoner een schriftelijke volmacht te geven om uw stem in te brengen op de vergadering. U helpt ons daarmee te voorkomen dat er een tweede vergadering moet worden uitgeschreven.

We zien u graag op 18 april.

Het bestuur

Bestuursleden gezocht

Dit jaar treden twee bestuursleden af. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u bijdragen aan het beheer van het mandelige gebied? Het bestuur vergadert ongeveer 3 tot 4 maal per jaar. Heeft u interesse of wilt u hierover meer informatie? Stuur dan een mail naar bestuur@houtlaan.nl of loop even langs bij Houtlaan 42.

Houtlaan Minder op de Meter, Energie verbruik Enquete 2023

Onder dit bericht vindt u een enquête formulier als Excel sheet en Word document. Ook hebben wij het mogelijk gemaakt om de enquête direct online via Google forms in te vullen. De link vindt u hier

Beste medebewoners

 Na de oprichting van de werkgroep “Houtlaan Minder op de Meter” (HLMOM) in 2018 hebben wij als doelstelling geformuleerd om, in lijn met het regeringsbeleid van toen, te streven naar een reductie van de CO2 uitstoot binnen de wijk met 50% in 2030. Als eerste stap hebben we daarvoor een enquête opgesteld die door 54 bewoners (= 39%) is ingevuld. Deze enquête gaf inzicht in de CO2-emissie door het energie verbruik binnen de wijk. Gebaseerd hierop is als doel gesteld om de CO2-emissie van de 138 woningen/huishoudens in de wijk te verlagen met 50% tot 640 ton per jaar door te streven naar:

–       100 woningen met zonnepanelen

–       80 woningen met een warmtepomp (Hybride of “all electric”)

–     en 95 benzine/diesel auto’s vervangen door een elektrische auto.

Er zijn reeds op 91 woningen zonnepanelen geplaatst. Het streefgetal van 100 installaties zullen we dus wel voor 2030 halen. Wij hebben echter geen inzicht in hoeveel woningen nu verwarmd worden door een warmtepomp of hoeveel benzine/diesel auto’s zijn vervangen door een elektrische auto.

Om hier meer inzicht in te krijgen willen we nu, na 5 jaar, weer onze enquête rondsturen om te zien hoe ver we gekomen zijn. In ieder geval heeft Enexis ons stroom net het afgelopen jaar verzwaard, zodat we tijdens onze transitie naar een gereduceerde CO2 uitstoot geen netwerk obstakels tegen zullen komen. Dit in tegenstelling tot vele andere wijken in Assen.

Wij stellen het zeer op prijs als u de enquête in de bijlage van deze mail zou kunnen invullen en per e-mail sturen naar Houtlaanmom@gmail.com

In de bijlage vindt u een Word en een Excel format. Deze kunt u naar ons e-mailen of bij Ruud Welling op Houtlaan 61 in de bus doen. Ook vindt u aan de top van deze e-mail een actieve link naar een Google-forms online versie.

Uiteraard zullen we de ingevulde gegevens vertrouwelijk behandelen.

De Houtlaan Minder op de Meter werkgroep

Rob Wervelman          HL1

Reijnier Koster            HL 55

Ruud Welling              HL 61

Gerlof Borger              HL 62

P.S. Als u geen energie verbruiks data van een hele jaar heeft is dat geen probleem. Wel dan graag duidelijk aangeven over welke periode het verbruik is. 

Mei 2022

Hierbij een update over de plaatsing van een AED in de wijk.

Bosonderhoud en houtkap

[update 21 juni]

Natuurwerkdag?

Vraag van Het Drents Landschap:

Zijn er bewoners die ism Het Drents Landschap een dag willen organiseren waarop er door  bewoners en kinderen boompjes worden geplant? 

Wilt u reageren? Graag direct aan de heer J. Hellinga:

j.hellinga@drentslandschap.nl , 06 2188 1067

Reacties op het beplantingsplan zijn nog mogelijk tot eind juni

Hierbij een concept voorstel m.b.t. het inplanten van de kale plekken (werkvakken) in het Amelterbos n.a.v. afspraken gemaakt tijdens de excursie vóór de kap van de Essentaksterfte bomen.

De te beplanten oppervlakte (is gerekend minus randen, en minus te verwachten opslag) bedraagt ongeveer 2500 m2. Voorstel is om plm. 400 boompjes te planten (1 per 6 m2). Wat opviel bij de inventarisatie was dat met name in het deel waar de letterzetter-sparren zijn verwijderd er veel lijsterbes opslag staat, terwijl dat in het bosdeel aan de noordoostkant van de Houtlaan niet het geval is*, maar dat daar juist wel weer veel jonge esdoorn staat. Ook valt op dat er redelijk eiken staan in dat deel, maar nergens een jonge eik…**

In onderstaande deel dus geen Lijsterbes, en ook Hazelaar is daar aanwezig. Het deel tussen het pad aan de westnoordwest kant van dit te beplanten deel, en de huizen, is al eerder geplant en staat al Walnoot en Tamme kastanje (plukbos)

Soorten plus aantallen totaal:

– Zwarte els 40

– Lijsterbes* 40

– Winter linde 30

– Hazelaar (plukbos) 30

– Zomereik** 20

– Krent 35

– Gewone walnoot (plukbos) 20

– Tamme kastanje (plukbos) 20

– Zoete kers 30

– Vlier 35

– Hulst 35

– Sleedoorn 35

– gewone vogelkers 30

– Wilde appel????

(i.v.m. eerder aangegeven allergie in de buurt geen Berk!)

Te beplanten bosdeel:

[update 4 mei Het Drentse Landschap:] er staan een 10 a 12 stuks es die in korte tijd toch het loodje hebben gelegd. Omdat de aannemer wegens broedseizoen en nattigheid het werk nog niet af heeft kunnen ronden, is het voorstel om na het broedseizoen deze alsnog te verwijderen. Daarmee is op 1 goede boom na het bos-deel tussen beide paden vrij van essen (dus hoef je in geval van risicobomen niet weer in te grijpen (en dus geen nadelige gevolgen voor aanplant)) , dus zou er deze herfst wat bij-geplant kunnen worden. Er wordt door ons een beplantingplannetje gemaakt. Uitvoering zou in overleg met Houtlaan bijvoorbeeld op de Natuurwerkdag 2022 gedaan kunnen worden. Ook in het deel aan de zuidoostkant van de Houtlaan (met schade door letterzetter) zou wat bijgeplant kunnen worden.

Het Drentse Landschap: de werkzaamheden mbt afvoeren van hout en het versnipperen van takken worden stilgelegd vanwege een te natte ondergrond en de Flora- en faunawet die de werkzaamheden tijdens het broedseizoen verbiedt. As woensdag worden wel de paden opgeknapt. Na het broedseizoen wordt het werk afgemaakt.

Plaatsing AED

Hieronder vindt u de flyer die recent is verspreid in de wijk. Zie ook het nieuwsbericht van juni 2021.

Januari 2022

Bosonderhoud en houtkap (26 januari)

[aanvulling 7 maart, Het Drentse Landschap: de werkzaamheden beginnen deze week]

[aanvulling 21 februari, Het Drentse Landschap: in verband met de overvloedige regenval worden de werkzaamheden uitgesteld.]

Het Drentse Landschap informeert de bewoners van de Houtlaan over het vervolg van de bomenkap en herplantingsplannen mede n.a.v. het veldbezoek van maandag 24 januari.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar Het Drentse Landschap, de heer Joop Hellinga (06 2188 1067).

Bosonderhoud en houtkap (1)

Het Drentse Landschap informeert de bewoners van de Houtlaan over aanstaand bosonderhoud en houtkap in verband met de essentaksterfte. U wordt uitgenodigd voor een excursie op maandag 24 januari om 15.30 uur.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar Het Drentse Landschap, de heer Joop Hellinga (06 2188 1067).

Juni 2021

Stichting in oprichting voor plaatsing van AED’s in de wijken Palet, Amelterhout / Vreebergen en Houtlaan

Tijdens de ALV Houtlaan van 16 juni belicht Robert Jan Lodder (nr. 145) kort het initiatief voor oprichting van een stichting AED. Zie hiervoor bijgevoegde documenten.

Maart 2021

Uitstel Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vanwege de COVID-19 maatregelen die tot eind maart van toepassing zijn, achten we het niet waarschijnlijk dat we op 14 april kunnen vergaderen. Een nieuwe datum is daarom vastgesteld op woensdag 16 juni om 19:30 u in de kantine van Asser Boys. Als er dan nog beperkende maatregelen zijn, willen we deze vergadering (net als vorig jaar) online laten plaatsvinden.  

Enquéte leefbaarheid in de wijk

Bente Louwrier maakt, samen met twee andere leerlingen, een werkstuk waarin ze de leefbaarheid in verschillende wijken bestuderen. Dit is voor het vak Aardrijkskunde op Parcival College (in klas 5 VWO). Nu hebben ze een enquête gemaakt die ze zonder corona zelf in het winkelcentrum hadden willen uitzetten. Met de enquête willen ze een beeld krijgen hoe de bewoners de wijk ‘de Houtlaan’ zelf ervaren.
Hierbij de link naar de enquête   https://nl.surveymonkey.com/r/9JV2JP8

Februari 2021

  • Groen Totaal De Boer zal binnenkort weer groot onderhoud in de Houtlaan gaan uitvoeren. Er zal onderhoud aan de houtwallen en -singels plaatsvinden conform het streefbeeld zoals in het Beheerplan staat. Na de werkzaamheden zal er een container bij het bruggetje staan met daarin houtsnippers, bewoners kunnen hierover beschikken. Ook zal de renovatie aan het schelpenpad worden gedaan, mits de weers- en terreinomstandigheden het toelaten…
  • Op woensdag 14 april a.s. zal onder voorbehoud (ivm corona) de Algemene Ledenvergadering Houtlaan weer plaatsvinden in de kantine van de voetbalclub Asser Boys. Half maart zal over het wel of niet doorgaan een definitieve beslissing worden genomen.

Archief