Archief 2011

Stormschade monumentale wilg, september 2011

Als gevolg van de storm die in de nacht van 6 op 7 september over de Houtlaan raasde, heeft o.a. de hele grote wilg aan de vijver (achter huisnummer 28) schade opgelopen. De beheerscoöperatie heeft deze boom al een aantal jaren in onderhoud ondergebracht bij de bomenwacht van landschapsbeheer Drenthe. Zij zullen nu ook de loshangende takken etc. verwijderen en dat zo spoedig mogelijk. Vooralsnog is het nu gevaarlijk daar kinderen te laten spelen en is het zaak goed op te letten als u er langs fietst of loopt.

Update 13 september: de bomenwacht heeft de loshangende takken inmiddels gesnoeid en Groentotaal heeft het opgeruimd.

Voetbalveld in Amelterbos achter huisnummers 2 en 4, juli 2011

De gemeente Assen heeft besloten de jeugd uit de wijk Amelterhout en Het Palet een trapveld te geven + paar doelen + paar bankjes en dat pal achter de huizen nr. 2 en 4 aan de Houtlaan. 

De jeugd in Amelterhout moest daar weg omdat ze er veel overlast gaven en uiteindelijk zelfs de boel in brand hebben gestoken. De gemeente had de wijk Amelterhout er keurig van op de hoogte gebracht… en de Houtlaan niet. Overbodig om hier te melden dat wij (het bestuur) dat een kwalijke gang van zaken vinden en niet blij zijn met de situering van het voetbalveld. Maar de gemeente heeft de zaak daar al omgeploegd, opgehoogd en drainage aangelegd en het veld ligt er kant en klaar. Bezwaar maken kan niet volgens de gemeente want het Amelterbos heeft bestemming ‘Groen en spelen’ en het aanleggen van een voetbalveld valt daar onder.
Het bestuur heeft aangegeven dat de Houtlaan ook nu al regelmatig overlast ondervindt van jeugd die eieren tegen ramen gooien, schelden, auto’s bekrassen, spiegels vernielen, etc. De gemeente reageert hier zeer verbaasd op en zegt van niets te weten. Ook de politie geeft niet alle gegevens aan hen door. 
Daarom een verzoek aan een ieder die overlast ondervindt van baldadige jeugd: gaarne dit melden aan het bestuur en tevens aan de nieuwe wijkcoördinator groen Oost, dhr. Lubbo Sap, e-mail l.sap@assen.nl en de jongerenwerker Nadine de Goede, tel. 06 15193562. 

Het bestuur kan op deze manier de overlast aantonen en op de volgende bijeenkomst met de gemeente in november a.s. dit aan de orde brengen.

Overigens heeft dhr.Dalmulder – huisnr. 135 – via het gastenboek van Houtlaan.nl al gemeld dat hij in april en in juni overlast ondervond.

Eikenprocessierups, juni 2011

De voorzitter legt de stand van zaken mbt de eikenprocessierups uit:
Sedert 2 jaar volg ik de opmars van de eikenprocessierups (cq vlinder) in nederland.
Agv de opwarming van het klimaat komt deze rups nu ook in west/noord europa voor.
De gemeente Assen doet aan monitoring van de rups dmv zgn feromonenvallen, zo’n 53 stuks die aan de zuidkant van de gemeente in eikenbomen geplaatst zijn. Die vallen worden in april/mei opgehangen en om de paar week gecontroleerd op hun inhoud door een gespecialiseerd bedrijf. Vorig jaar zijn er voor het eerst eikenrupsen in gevonden, ze zijn dus in de gemeente assen beland, maar er waren nog geen nesten. Dat is omdat de mannetjes zich 50 km per jaar kunnen verplaatsen, de vrouwtjes zijn wat minder snel, 20 km per jaar.
Het is een kwestie van tijd voordat er zich ook nesten gaan vormen, waar ze zich zullen gaan voordoen en wanneer is nog de vraag…
Maar als ze er zijn kunnen ze forse problemen gaan geven. Let wel: het is geen boomprobleem, maar een gezondheidsprobleem voor volwassen, kinderen en (huis)dieren.. De rupsen hebben nl. brandharen, 700000 stuks per rups. Die haren zitten in de lucht (wind!) , op de grond, in het gras en hooi en in het water. Die geven forse huidirritatie en oogirritatie, tot blindheid aan toe en luchtwegirritatie. Die brandharen blijven 8 jaar! hinderlijk. Er hoeft dus geen rechtstreeks contact te zijn met de haren, kan ook door de wind meegevoerd worden. Momenteel worden artsen van de GGD en de huisartsen bijgeschoold om de symptomen te leren herkennen.
Als iemand meent een rupsennest te zien, bel onmiddellijk de gemeente, tel 14 0592, dan zal die komen kijken om te zien of het werkelijk om die rups gaat. ( ze lijken nl. erg op de spinsel ot, een onschuldige soort) En wordt er bekeken waar ze zitten, wie de eigenaar is van de grond en wie ze moet gaan bestrijden.
BLIJF ER ZELF VAN AF! OOK MET HANDSCHOENEN AAN, BLIJF ER VAN AF!

De gemeente zal, als de eiken op gemeentegrond staan, bijv. de bermen in de houtlaan en het amelterbos zelf, een gespecialiseerd bedrijf inschakelen die ze vernietigt met vlammenwerpers, speciale stofzuigers, hoogwerkers, beschermde pakken en maskers e.d.
De gemeente zal alleen die nesten bestrijden die op hun grond staan.
Wij als beheerscooperatie houtlaan zijn verantwoordelijk voor de eiken op ons mandelig gebied, ongeveer 160 eiken. Bestrijden kost 150-200 euro per boom.
Er zijn in onze onmiddellijke omgeving dus drie soorten eigendommen: gemeentelijk, mandelig houtlaan en particulier. De gemeente kan particulieren niet dwingen om eiken in hun tuin te behandelen. Maar er zijn in nederland inmiddels rechtszaken gaande tussen gemeenten-particulieren over de bestrijding, immers de vlinders kunnen van de ene boom naar de andere verhuizen en (her) besmetting vindt dan plaats.
De brandharen van de rups zijn gevaarlijk in de maanden mei/juni/juli, daarna verpoppen ze zich tot vlinder en dan kunnen ze zich verplaatsen, eieren leggen, die overwinteren en worden in het voorjaar rups en het verhaal begint opnieuw….
Als rupsen een nest in een eik hebben, blijven ze daar dat voorjaar, blijven overdag in het nest en gaan elke nacht in processie op diezelfde boom op en neer.. en soms zelfs de grond in als het 30 graden of meer is. Pas als het vlinders worden verhuizen ze..
Een nest wat vernietigt is kan dus het volgend jaar terugkomen als de vlinders uitvliegen… of niet en kilometers verderop gaan zitten. Ze zullen gebieden overslaan, alleen we weten niet of ze dat gaan doen…
Kortom: de beheerscooperatie vindt dat ze, als er zich nesten gaan vormen op ons gebied, die nesten moet gaan bestrijden, we hebben een morele plicht daartoe, want we willen geen verantwoordelijkheid dragen voor letselschade …. dat betekent dat we een financiele reservering zullen gaan maken voor de bestrijdingskosten. Dat met ingang van het jaar 2012. Mocht na een aantal jaren blijken dat de rups zich hier niet vertoont, dan stoppen we weer met de reservering. Mochten zich er dit jaar al grote financiele kosten aan verbonden zijn dan zullen we de bestaande reserve aanspreken. Mocht de bodem van de kas daardoor in zicht komen dan zullen we in een extra ALV in september een extra contributie gaan voorstellen.
Zie voor afbeeldingen, de powerpointpresentatie.

Met vriendelijke groet,
Hilda Pater, voorzitter BCHoutlaan U.A.

Archief